Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 11 days 22 hours
Memòria lliure del sistema 5477/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 11 days 22 hours.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
30/03/2017 16:33 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 0:00:41 > 0:00:15
30/03/2017 16:32 UTC
Cumulus FTP Actual 0:00:24 30/03/2017 16:32 UTC
Cumulus weather data Actual 0:01:05 30/03/2017 16:32 UTC
Cumulus NOAA report Actual 16:33:05 30/03/2017 00:00 UTC