Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 3 days 5 hours
Memòria lliure del sistema 5966/8092 MB (free/total)
Aquesta web fa servir Cumulus (1.9.4-b1099) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 3 days 5 hours.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
24/09/2017 22:49 UTC
Cumulus realtime NO actualitzat 0:00:31 > 0:00:15
24/09/2017 22:48 UTC
Cumulus FTP Actual 0:00:16 24/09/2017 22:48 UTC
Cumulus weather data Actual 0:01:15 24/09/2017 22:48 UTC
Cumulus NOAA report Actual 22:49:11 24/09/2017 00:00 UTC